Liikennemerkki lumen peitossa?

Viime viikkojen aikana suurin osa Suomesta on päässyt nauttimaan talven ensimmäisistä lumisateista. Talven tulon myötä voidaankin olettaa, että keskustelu lumen peittämistä liikennemerkeistä nousee jälleen otsikoihin. Kysymys on ollut useimmiten lumen tai loskan peittämistä, nopeusrajoitusta osoittavista liikennemerkeistä, jonka seurauksena tienkäyttäjät ovat saattaneet erehtyä ylittämään tiellä olevan suurimman sallitun ajonopeuden. Erityisesti viime talven ja kevään aikana tämän kaltaisista tapauksista uutisoitiin lukuisissa medioissa.

Kysymys on tiivistetysti tienkäyttäjän huolellisuusvelvollisuudesta sekä toisaalta tienpitäjän kunnossapitovastuusta. Keskeinen säännös on tieliikennelain 103 §:n 1 momentti, jonka mukaan se, joka tahallaan tai huolimattomuudesta muuten kuin 98–102 tai 105 a §:ssä mainitulla tavalla rikkoo tieliikennelakia tai sen nojalla annettuja säännöksiä tai määräyksiä, on tuomittava liikennerikkomuksesta sakkoon. Säännöksen soveltamisalaan kuuluvat esimerkiksi tilanteet, joissa henkilöauton kuljettaja ylittää liikennemerkillä osoitetun suurimman sallitun enimmäisnopeuden.

Lähtökohtana on, että tienkäyttäjällä on korostunut huolellisuusvelvollisuus. Tämä tarkoittaa käytännössä esimerkiksi sitä, että tienkäyttäjän tulee noudattaa liikenteen ohjauslaittein, kuten liikennemerkin, antamia ohjeita ja määräyksiä. Toisaalta liikenneturvallisuuden kannalta ei voida pitää perusteltuna, että tienkäyttäjälle asetetaan ehdoton velvollisuus pysäyttämään ajoneuvonsa liikennemerkin puhdistamiseksi ja sen sisällön selvittämiseksi. Tällä kannalla on ollut myös Rovaniemen hovioikeus.

Mikkelin Annilassa Porrassalmentiellä

Liikennemerkkien kunnossapito kuuluukin tienpitäjän vastuulle. Tilanteessa, jossa esimerkiksi suurinta sallittua nopeutta osoittava liikennemerkki on lumen peitossa, rangaistusvastuun kannalta on keskeistä kysyä, minkä laajuista huolellisuusvelvollisuutta lumen peittämän liikennemerkin kohtaavalta tienkäyttäjältä voidaan tilanteessa vaatia. Tässä arvioinnissa merkitystä tulee antaa erityisesti tapauskohtaisille ja tapahtuman aikaisille olosuhteille. Käräjä- ja hovioikeudet ovat kiinnittäneet huomiota muun muassa siihen, onko tie ollut kuljettajalle entuudestaan tuttu tai onko tapahtumapaikalla ollut risteäviä teitä, asutusta, kevyen liikenteen väylää taikka valaistusta.

Tienkäyttäjän on syytä muistaa, ettei lumen peittämä liikennemerkki, ja siten epäselvyys tiellä olevasta nopeusrajoituksesta, oikeuta ylittämään 80 kilometrin yleisnopeusrajoitusta. Lumisten liikennemerkkien ongelmat ovatkin tästä syystä koskeneet pääasiassa tilanteita, joissa tienkäyttäjä on kuljettanut esimerkiksi henkilöautoa yli 60 kilometrin tuntinopeudella alueella, jossa suurin sallittu ajonopeus on rajoitettu 60 kilometriin tunnissa.

Kuten aikaisemmin on todettu, lumen peittämistä liikennemerkeistä huolimatta tieliikennelaki edellyttää tienkäyttäjältä huolellisuutta. Huolellisuusvelvoite koskee myös ajonopeutta: tieliikennelain 23 §:n 1 momentin mukaan ajoneuvon nopeus on sovitettava sellaiseksi kuin liikenneturvallisuus edellyttää huomioon ottaen muun ohella tien kunto, sää, keli, näkyvyys, ajoneuvon kuormitus ja kuorman laatu sekä liikenneolosuhteet. Lumen peittämä liikennemerkki saattaakin johtaa syytteen hylkäämiseen lähinnä niissä tilanteissa, joissa tienkäyttäjä on ylittänyt 60 kilometrin tuntinopeusrajoituksen, ja minkä lisäksi hän on toiminut olosuhteet huomioon ottaen huolellisesti.

Eemeli Sillanpää
varatuomari