Riitojen ratkaisu

Toimintatapamme

Oikeudenkäyntiasioiden hoitaminen on asianajajan perustehtäviä. Juttujen hoitaminen edellyttää huolellista taustatyötä, näytön ja oikeiden perusteiden kartoittamista sekä kykyä erottaa olennainen epäolennaisesta. Avustamme yritys- ja yksityisasiakkaitamme kaikissa oikeudenkäyntimenettelyissä.
Emme halua tehdä työtämme riidellen, vaan saamalla ratkaisuja erimielisyyksiin. Asioiden sopiminen jo ennen oikeudenkäyntiä tai sen aikana on usein tarkoituksenmukainen ratkaisu ajanhukan ja kulujen välttämiseksi.
Aina sopiminen ei ole järkevää eikä välttämättä edes mahdollista. Tällöin ajamme asiakkaamme asian tuomioistuimessa parhaan kykymme ja kokemuksemme pohjalta hyvään lopputulokseen pääsemiseksi.

Joitakin esimerkkejä hoitamistamme riita-asioista:

Asuntoihin ja rakentamiseen ja kiinteistöihin liittyvät asiat

Asuinhuoneistoa tai omakotitaloa koskevat kaupat ovat monille  elämän suurimpia hankintoja. Sama koskee rakennus- ja remonttiurakoita. Rakennuksiin ja rakentamiseen liittyvät virheriskit ovat käytännössä mahdottomia havaita aukottomasti ja huomioida ennakolta sopimuksin. Asuntoihin liittyvät erimielisyydet ovatkin tyypillinen toimenkuvaamme kuuluva asiaryhmä.

Ongelmien ilmaantuessa on hyvin usein aiheellista käyttää lakimiesapua. Jos osapuolten vastuiden sisällöstä on epäselvää tai jos ongelmista ei pian päästä yksimieliseen ratkaisuun. Asianajajan puoleen kääntyminen aikaisessa vaiheessa on usein perusteltua jo virhetilanteisiin hyvin usein liittyvien määräaikoina esitettävien vaatimuksten vuoksi. Muuten voi tapahtua merkittäviäkin oikeudenmenetyksiä ja vahinkoja.

Hoidamme usein myös maanmittaustoimituksiin ja niihin kuuluviin muutoksenhakuasioihin liittyviä juttuja.

Vahingonkorvaukset

Erilaisten vahingonkorvausvaatimusten esittäminen ja niihin vastaaminen vaativat usein korvausten perusteluiden, vaatimusten oikean kohdentamisen ja todistelun vuoksi asianajajan käyttämistä. Selvitämme myös mahdollisuuden saada vahingolle korvaus joko vahingon aiheuttajan tai vahinkoa kärsineen mahdollisesta vakuutuksesta.

Sopimusriidat

Sopimussuhteisiin liittyvät erimielisyydet kuuluvat tyypillisiin hoitamiimme riita-asiohin. Sopimusriitojen hoitaminen edellyttää kyseistä toimialaa mahdollisesti koskevan lainsäädännön, sopimusoikeudellisten sääntöjen ja sopimuksen tulkintaa koskevien periaatteiden tuntemista. Huolellisella sopimusten laatimisella voidaan jo ennalta välttää riitatilanteita tai tehdä ainakin riskeistä ja vastuusuhteista paremmin ennakoitavia.

Työsuhdeasiat

Olemme hoitaneet runsaasti työsuhteisiin liittyviä juttuja niin työnantajan kuin työntekijänkin näkökulmasta. Tyypillinen työsuhdeasia on erimielisyys työsopimuksen päättämisen oikeutuksesta ja tähän liittyvät irtisanotun työntekijän entiseen työnantajaansa kohdistamat palkka- ja korvausvaatimukset. Työnantajalle on hyödyllistä käyttää lakimiesapua jo ennen työsuhteen päättämistä, jotta sen oikeutus ja oikeat menettelytavat varmistetaan.

Perheoikeudelliset riita-asiat

Hoidamme erilaisia perheoikeudellisia riita-asioita tuomioistuimissa.  Esimerkkeinä lasten huoltoa ja tapaamisoikeutta sekä elatusapuja koskevia jutut.

Saatavien perintä

Avustamme asiakkaitamme tarvittaessa myös saatavien perinnässä. Usein perintäkirje ja puhelinneuvottelut johtavat tulokseen. Tarvittaessa nostamme velkomuskanteen käräjäoikeudessa ulosottokelpoisen päätöksen saamiseksi.
Jos käräjäoikeudessa tapahtuvan oikeudellisen perinnän yhteydessä asia muuttuukin riitaiseksi, voi siitä eteenpäin asiamiehenä toimia vain lakimies. Kun perintätehtävä annetaan jo alussa asianajajan hoidettavaksi, varmistetaan samalla, että sama asiamies voi hoitaa asian alusta loppuun saakka.